وردپرس استار

سایت رویداد گذاری

این سایت راجب رویداد گذاری میباشد که نمونه خارجی سایت ایوند است. نکته قابل توجه این سایت پنل کاربری شیک و زیبای آن است که از طریق این پنل بیلیط رویداد برای کاربر به صورت QR Code چاپ میشود. این سایت طراحی فلت و مدرنی دارد و مناسب سایت های شرکتی میباشد. این سایت برای کشور استرالیا است.
سایت رویداد گذاری
وردپرس استار

وردپرس استار